• Bank radzi

Bank radzi

Jak rozpoznać fałszywy banknot?

Posługiwanie się fałszywym banknotem jest przestępstwem, dlatego też polecamy Państwu prezentację przygotowaną przez Narodowy Bank Polski pt. "Zabezpieczenia polskich banknotów".
Polskie banknoty zostały zaprojektowane tak, aby można było łatwo sprawdzić ich autentyczność.
Polecana prezentacja ukazuje krok po kroku jak można upewnić się, iż banknot jest autentyczny.
 

Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z kart płatniczych

Elementem decydującym o tym, czy system dokonywania płatności kartami charakteryzuje się wysokim bądź niskim poziomem bezpieczeństwa jest ODPOWIEDNIE zachowanie posiadacza karty płatniczej.
 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z karty płatniczej:
 1. Kartę należy podpisać natychmiast po jej otrzymaniu.
 2. Ochrona numeru karty i innych poufnych kodów, które umożliwiają dokonanie transakcji jest obowiązkiem każdego posiadacza karty płatniczej.
 3. Posługując sie kartą płatniczą pamiętajmy o tym, iż karty nie wolno nawet na chwilę stracić z pola widzenia. Po transakcji należy ja odebrać bez zbędnej zwłoki.
 4. Przed skorzystaniem z bankomatu upewnijmy się czy nie został on zmodyfikowany (czy nie ma nałożonej jakiejś nakładki na klawiaturę lub w miejscu gdzie wkładamy kartę), czy w jego sąsiedztwie nie stoi osoba obserwująca nas i bezpośrednie otoczenie urządzenia.
 5. Korzystając z bankomatu starajmy się zasłonić klawiaturę np. ręką tak aby ewentualnie zainstalowana przez przestępców kamera nie mogła dostrzec wprowadzanego przez Nas kodu PIN.
 6. Jeśli chcemy sprawdzić czy została wypłacona żądana kwota zróbmy to dyskretnie.
 7. Zapisywanie kodu PIN na karcie bądź przechowywanie go razem z kartą jest zakazane. Wskazane jest noszenie kart poza portfelem, najlepiej w oddzielnej przegródce bądź etui.
 8. Kontrolujmy na bieżąco stan konta. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy natychmiast poinformować bank oraz zastrzec kartę.
 9. Wskazane jest zachowywanie pokwitowań transakcji, które nie doszły jednak do skutku.
 10. Nie należy zostawiać karty ani pokwitowań transakcji bez nadzoru.
 11. Przed ewentualnym wyrzuceniem należy dokładnie niszczyć wszystkie wnioski na karty płatnicze, dokumenty zawierające numer karty płatniczej.
 12. Zachowujmy rozwagę przy przekazywaniu numeru karty. Nie należy udostępniać numeru nikomu, kto do Nas dzwoni a zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba dzwoniąca informuje, że są problemy techniczne i prosi o weryfikację informacji. Wydawcy kart nigdy nie weryfikują danych posiadaczy bądź kart przez telefon.
 13. Ignorujmy pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie płatniczej bądź zachęca do odwiedzenia stron internetowych na których można zweryfikować dane karty, limity transakcyjne lub inne parametry nawet gdy korespondencja nosi cechy podobne jak korespondencji wydawcy (logo, kolorystyka).
 14. Nie jest wskazane posiadanie przy sobie kart, które są rzadko wykorzystywane.
 15. Jeśli w restauracji otrzymamy wydruk z terminala z miejscem na wpisanie napiwku w zależności od uznania należy wpisać kwotę napiwku bądź przekreślić to miejsce.
 16. W bezpiecznym miejscu powinniśmy przechowywać aktualną listę numerów kart oraz adresów i telefonów do każdego z wydawców posiadanych kart.
 
Stosowanie w praktyce powyżej przedstawionych zasad umożliwi znaczące ograniczenie możliwości wystąpienia transakcji nieuprawnionych.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku

Szanowni Państwo,
Jeżeli jesteście Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania przez Państwa zgromadzonymi na ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
W przypadku śmierci zgromadzone na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym przez Państwa bliskim osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w oddziale Banku prowadzącym Państwa rachunek.
Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na ww. rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe, o treści następującej:
„1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym przez których rozumie się: rodziców, dziadków, pradziadków itd., zstępnym przez których rozumie się: dzieci, wnuki, prawnuki itd. lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
6.Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.”.
Jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. Sprawdzenia i aktualizacji złożonych dyspozycji na wypadek śmierci można dokonać w oddziale Banku prowadzącym Państwa rachunek.
 
Znajdziesz nas też tutaj