Skip to main content

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

08-07-2024

Szanowni Klienci,

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że osoba ze szczególnymi potrzebami, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ma prawo otrzymania w formach takich jak nagranie audio, nagranie wizualne treści w polskim języku migowym, wydruk w alfabecie Braille’a lub wydruk z wielkością czcionki wygodną do czytania, w terminie 7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby, informacji o:

1) stosowanych przez Bank stawkach oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek;

2) stosowanych przez Bank stawkach prowizji i wysokość pobieranych opłat;

3) terminach kapitalizacji odsetek;

4) stosowanych przez Bank kursach walutowych;

5) bilansie Banku ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu;

6) składzie Zarządu i Rady nadzorczej Banku;

7) nazwiskach osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku albo jednostki organizacyjnej Banku;

8) obszarze działania Banku oraz o banku, w którym Bank jest zrzeszony (Banku Zrzeszającym);

Znajdziesz nas też tutaj