• Aktualności
  • DECYZJA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ O PODWYŻSZENIU STÓP PROCENTOWYCH

DECYZJA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ O PODWYŻSZENIU STÓP PROCENTOWYCH

08-09-2022

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 07.09.2022r (dalej: „RPP”) podwyższono poziomy stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (dalej: „NBP”), w tym referencyjnej stopy procentowej z 6,50 % do 6,75 %.

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej wysokość bazowych stóp procentowych od dnia
8 września 2022 roku wynosi:

  • stopa referencyjna: 6,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,50 proc.)
  • stopa lombardowa: 7,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 7,00 proc.)
  • stopa depozytowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,00 proc)
  • stopa redyskonta weksli: 6,80 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,55 proc.)
  • stopa dyskontowa weksli: 6,86 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,60 proc.)

Decyzja RPP oznacza, że z dniem 8 września 2022 r. zmianie ulega wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie.

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP
i 3,5 punktów procentowych, czyli 20,50%.  

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, czyli 24,50 % chyba, że strony wprost w umowie zastrzegły, że odsetki za opóźnienie wynoszą wprost „4-krotnośc stopy lombardowej”.

W praktyce decyzja RPP oznacza możliwość podwyższenia oprocentowania kredytów, w tym kart kredytowych, do maksymalnej wysokości odsetek kapitałowych, tj. do poziomu 20,50%.

Poszczególne rodzaje odsetek, od dnia 8 września 2022 roku przyjmują następujące wartości:

LP

RODZAJ ODSETEK

ALGORYTM

POZIOM ODSETEK

1.

odsetki ustawowe:

stopa referencyjna NBP (6,75%) plus 3,5 pp.

6,75 % +3,5 % = 10,25%

2

maksymalne odsetki

dwukrotność  odsetek ustawowych

2 * 10,25 % = 20,50 %

3.

odsetki ustawowe za opóźnienie

stopa referencyjna NBP (6,75%) plus 5,5 pp.

6,75 % + 5,5% = 12,25 %

4.

maksymalne odsetki za opóźnienie

dwukrotność  odsetek ustawowych za opóźnienie

2 * 12,25 %= 24,50 %

5.

dla "starego portfela" , tj. do umów zawartych do  31.12.2015, jeśli umowa wprost przewiduje odsetki za opóźnienie w wysokości  4krotności stopy lombardowej stosuje się odsetki za opóźnienie wskazane w umowie, ale nie więcejniż 2 x odsetki ustawowe za opóźnienie

4 * stopa lombardowa

4 * 7,25% = 29 %

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju jednocześnie informuje, że w przypadku braku zgodyKredytobiorcy na podwyższenie oprocentowania, Kredytobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy kredytu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Znajdziesz nas też tutaj