• Aktualności
  • DECYZJA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ O PODWYŻSZENIU STÓP PROCENTOWYCH

DECYZJA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ O PODWYŻSZENIU STÓP PROCENTOWYCH

08-06-2022

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 06.04.2022r (dalej: „RPP”) podwyższono poziomy stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (dalej: „NBP”), w tym referencyjnej stopy procentowej z 3,50 % do 4,50 %.

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej wysokość bazowych stóp procentowych od dnia
7 kwietnia 2022 roku wynosi:

•           stopa referencyjna: 4,50 proc. w skali rocznej (poprzednio 3,50 proc.)

•           stopa lombardowa: 5,00 proc. w skali rocznej (poprzednio 4,00 proc.)

•           stopa depozytowa: 4,00 proc. w skali rocznej (poprzednio 3,00 proc)

•           stopa redyskonta weksli: 4,55 proc. w skali rocznej (poprzednio 3,55 proc.)

•           stopa dyskontowa weksli: 4,60 proc. w skali rocznej (poprzednio 3,60 proc.)

Decyzja RPP oznacza, że z dniem 7 kwietnia 2022 r. zmianie ulega wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie.

▪ Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP
i 3,5 punktów procentowych, czyli 16,00%.  

▪ Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienienie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, czyli 20,00 % chyba, że strony wprost w umowie zastrzegły, że odsetki za opóźnienie wynoszą wprost „4-krotnośc stopy lombardowej”.

W praktyce decyzja RPP oznacza możliwość podwyższenia oprocentowania kredytów, w tym kart kredytowych, do maksymalnej wysokości odsetek kapitałowych, tj. do poziomu 16,00%.

Poszczególne rodzaje odsetek, od dnia 7 kwietnia 2022 roku przyjmują następujące wartości:

LP

RODZAJ ODSETEK

ALGORYTM

POZIOM ODSETEK

1.

odsetki ustawowe:

stopa referencyjna NBP (4,50%) plus 3,5 pp.

4,50 % +3,5 % = 8,00%

2

maksymalne odsetki

dwukrotność  odsetek ustawowych

2 * 8,00 % =16,00 %

3.

odsetki ustawowe za opóźnienie

stopa referencyjna NBP (4,50%) plus 5,5 pp.

4,50 % + 5,5% = 10,00 %

4.

maksymalne odsetki za opóźnienie

dwukrotność  odsetek ustawowych za opóźnienie

2 * 10,00 %=20,00 %

5.

dla "starego portfela" , tj. do umów zawartych do  31.12.2015, jeśli umowa wprost przewiduje odsetki za opóźnienie w wysokości  4krotności stopy lombardowej stosuje się odsetki za opóźnienie wskazane w umowie, ale nie więcejniż 2 x odsetki ustawowe za opóźnienie

4 * stopa lombardowa

4 * 5,00% = 20 %

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju jednocześnie informuje, że w przypadku braku zgodyKredytobiorcy na podwyższenie oprocentowania, Kredytobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy kredytu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Znajdziesz nas też tutaj